Filters
Ustawienia
Wyszukiwanie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy

XI.        Dane osobowe w Sklepie

 1. Postanowienia końcowe
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep Internetowy działający pod adresem www.protor.pl prowadzony jest przez PROTOR - MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej „PROTOR”, prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000789161, NIP 7960012520, REGON 67067378600000, ul. Tartaczna 3C, kod pocztowy 26-600 Radom, wskazującego adres poczty elektronicznej: sklep@protor.pl oraz tel. 048 363 12 12.

2.Zasady działania sklepu internetowego działającego pod adresem www.protor.pl prowadzonego przez PROTOR określa niniejszy Regulamin.

3.Przedmiotowy regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczonych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego w ramach działalności PROTOR drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.protor.pl.

4.Usługobiorca podejmując czynności zmierzające do nabycia towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.protor.pl zobowiązuje się do zapoznania się z treścią i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed rozpoczęciem składania Zamówienia, lub w jego trakcie.

6.Sklep internetowy www.protor.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, w przeważającej części swej działalności sprzedaż hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46, 74, Z). Pozostały przedmiot działalności przedsiębiorcy oznaczony jest numerami: 43, 22, Z; 2 43, 39, Z; 3 46, 73, Z; 4 47, 19, Z; 5 49, 41, Z; 6 68, 20, Z; 7 71, 12, Z; 8 85, 59; 9 96, 09;

7.Produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy w zależności od rodzaju danego Produktu. Warunki udzielonej gwarancji w tym między innymi okres na jaki gwarancja została udzielona, podmiot udzielający gwarancji oraz miejsce jej realizacji określone są w karcie gwarancyjnej Produktu.

9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2019 poz.369), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i odpowiednie rozporządzenia i akty prawa unijnego.

10. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

11. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy

używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie

przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

 1. DEFINICJE
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
 7. Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.protor.pl;

7. Sprzedawca, Usługodawca – PROTOR prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROTOR - MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prowadzącą działalność gospodarczą i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000789161, NIP 7960012520, REGON 67067378600000, ul. Tartaczna 3C, kod pocztowy 26-600 Radom.

8. Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 1. Usługobiorca, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 2. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Newsletter – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.protor.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.protor.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

16. Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 • udostępnianie informacji w formie Newslettera.

2.Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną lub hurtową. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem, a Sprzedawcą.

3.Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4.Sklep internetowy może korzystać z tzw. cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na www.protor.pl. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu.

5.Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania sklepu internetowego https:/www.protor.pl tak, aby możliwe było np. korzystanie z niego bez konieczności ponownego logowania się.

6.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z prowadzeniu Konta oraz Usługi Newsletter w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

 • Komputer z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania sklepu internetowego bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorców; skasowania w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Usługodawcę, całej zawartości sklepu internetowego; usunięcia informacji lub zablokowania Usługobiorcy, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, bądź negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi mu.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena ta natomiast nie zawiera kosztów dostawy.

4.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6.Zamówienia można składać poprzez:

 • stronę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.protor.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok),

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7.Koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia za pośrednictwem udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera min. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, nr rachunku bankowego należący do PROTOR, na który należy wpłacić cenę, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta w./w. wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W razie wątpliwości przyjmuje się iż umowa została zawarta w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

8.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na żądanie Klienta fakturą VAT, które to dokumenty księgowe będą dołączane do przesyłek. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie składania Zamówienia podać poprawne dane identyfikacyjne niezbędne do jej wystawienia. Klient w przypadku nie zgłoszenia odrębnego żądania w trakcie składania Zamówienia, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.

9.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdziale I.

11. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące powyżej 10 sztuk tego samego Produktu.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem. Tego typu sposób płatności dostępny jest tylko wobec Zamówień, których łączna wartość nie przekracza 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku PKO Bank Polski o nr: 47 1020 4317 0000 5102 0099 9938.
 • Płatność za pośrednictwem serwisów płatności PayPAL.pl, PayU.pl, Przelewy 24, BLIK.

2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPAL.pl, PayU.pl, Przelewy 24, BLIK Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wspomnianych serwisów płatniczych, które umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5.Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

6. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL I UPS, Raben oraz InPost.

3.Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 • czas kompletowania produktu wynosi do 3 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu kompletowania Produktu w sytuacjach szczególnych (np. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta).

dostawa produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika: 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt).

4. Odbiór towaru odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wysyłki przez przewoźników. Brak możliwości odbioru osobistego.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@protor.pl lub pisemnie na adres: PROTOR - MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tartaczna 3C, kod pocztowy 26-600 Radom.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@protor.pl lub pisemnie na adres: PROTOR - MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tartaczna 3C, kod pocztowy 26-600 Radom.
 • W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

W związku z uwzględnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad;

2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@protor.pl.
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Rozdziale I Regulaminu.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. kodeksu cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z tym zastrzeżeniem, że:

 • w przypadku umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin ten należy liczyć od otrzymania rzeczy przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną,
 • w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • w przypadku gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez Konsumenta pierwszej rzeczy.
 • w przypadku gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usług – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tych terminów wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep internetowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, podpisanego przez Konsumenta lub osobę uprawnioną. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Rozdziale I. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie.

3.Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu wybranego przez niego sposobu, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

4.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w Regulaminie,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. DANE OSOBOWE W SKLEPIE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę Klienta na nieodpłatny wgląd

do treści opinii przez innych Klientów sklepu internetowego Sprzedawcy.

Opinie publikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy przy opisach towarów których

dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.

8. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w

szczególności:

1)naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),

2)nawołujące do nienawiści lub przemocy,

3)obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,

4) pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa

konkurencja, zakłócanie funkcjonowania sklepu internetowego).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczania całości lub części opinii gdy jej

treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

przepisów prawa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on poinformowany o zmianach za pośrednictwem podanego adresu email i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

3.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą mailową, bądź za pośrednictwem strony internetowej www.protor.pl poprzez zasygnalizowanie zmian w treści Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Natomiast właściwość sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, strony poddają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, Sprzedawcy.

8.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed tzw. Sądami Konsumenckimi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show, podając nasz adres: sklep@protor.pl.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

 

PROTOR

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Tartaczna 3C, 26-600 Radom

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. …………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………..……………………………………

Imię i nazwisko Klienta: ………………………………..……………………………………………………

Adres Klienta: ………………………………..………………………………………………………..

Zamówienie numer: ………………………………..……………………………………………………

Data: …….…………………………..……………………………………………………………………..

 

Podpis Klienta: ………………………………..……………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.